Sunday, November 11, 2007

What are a "sea dog," "sea cat," & "sea mouse"?

海狗 (해구 - sea dog) = seal
海猫 (해묘 - sea cat) = black-tailed gull
海鼠 (해서 - sea mouse) = sea cucumber